การออกแบบผลิตภันฑ์

การออกแบบผลิตภันฑ์

บัจจุบันนี้ ในสายงานการผลิต มีขั้นตอนการผลิต ที่ค่อนข้างหลากหลายขึ้น มีความเตรียมพร้อมในแบบงาน วางแผน ลงมือลองผลิต เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการจริง เพื่อลดปัญหาในการผลิตระหว่างการผลิตจริง โดยมีการวางแผนตั้งแต่การ เริ่มหาไอเดีย ต้นทุน เรื่อยมา จนถึงขั้นปฏิบัติจริงในการออกแบบผลิตภัณฑ์

การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการกำหนดรูปแบบของผลิตผลหรือผลของการสร้างรูปวัตถุ ให้เกิดเป็นลักษณะต่าง ๆ ออกมาให้สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ตามที่ต้องการนั้น จำเป็นต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางการออกแบบและการผลิต ซึ่งโดยรวมแล้วจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆให้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้บริโภค หรือ การอ้างอิงตามหลักการตลาดด้วย ทฤษฎี 4P ได้แก่ จะผลิตอะไร ผลิตที่ไหน ผลิตเมื่อไร ผลิตทำไม และผลิตด้วยต้นทุนเท่าไร จากหลักต่าง ๆ นี้ก็อาจจะมีคำถามที่ย่อยลงไปอีก เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องจริง ไม่ว่าจะด้านต้นทุน เวลาคืนทุน การจัดจำหน่าย ราคา ส่วนต่างของผู้จำหน่ายแต่ละระดับ เพื่อให้ สินค้าที่ออกมานั้น มีความสามารถที่จะแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งนักออกแบบจำเป็นต้องเอาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาผสมผสานความคิดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของตลาด

ในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์นั้นประกอบด้วย 2 ประการ คือ

  1. การศึกษาเบื้องต้น ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมแผนการออกแบบซึ่งได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย และข้อมูลด้านอื่น ๆ เช่น การตลาด การผลิต ต้นทุน ประเภทวัสดุที่ใช้ รูปร่าง และ ความต้องการของผู้ใช้ เป็นต้น เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
  2. การออกแบบ เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นและแนวทางของผลิตภัณฑ์แล้วจึงนำมาประมวลผลเพื่อออกแบบให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ในรูปของหน้าที่การใช้งานและรูปทรงด้วยการร่างภาพหรือสร้างเป็นหุ่นจำลองที่มีรายละเอียด เพื่อประกอบการอธิบายในการตัดสินใจสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป

การออกแบบเบื้องต้นได้รับการยืนยัน ให้ดำเนินการผลิต ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องการดำเนินการเสนอแบบ ที่สื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจได้ ซึ่งในส่วนนี้คือการเขียนแบบงานที่แสดงโครงสร้างและสัดส่วน ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อขยายความชัดเจนของผลิตภัณฑ์นั้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าใจตรงกัน และไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลิตผลตรงตามความต้องการที่แท้จริง

ในปัจจุบันการออกแบบและเขียนแบบได้อาศัยคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยที่รู้จักในนามของคอมพิวเตอร์ ช่วยออกแบบ หรือเขียนแบบ (Computer Aided Design / Drafting) ซึ่งข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเพื่อให้เกิดเป็นรูปร่างผลิตภัณฑ์ หรือแบบงานจะถูกบันทึกไว้ในส่วนของตัวเก็บข้อมูล (Hard Disk) ทั้งนี้ เมื่อมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือแบบงานจึงสามารถเรียกกลับมาใช้งานได้อย่างสะดวก รวมทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งต่อไปให้กระบวนการสร้างต้นแบบได้ผลงานที่ถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย

เบื้องต้นนี้ คือหลักการ พื้นฐานด้านการออกแบบทั่วไป แต่ยังต้องนำไปต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อให้ชิ้นงานสามารถผลิตและออกสู่ตลาดได้ หากท่านมีไอเดียในการขึ้นงาน หรือ ปรับปรุงชิ้นงานของท่าน ทางบริษัท จาเจ๋ มีความยินดีที่จะร่วมพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้ใด้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ในการชิ้นงานของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อ บริษัท ได้ที่อีเมลล์ jajemold@gmail.com

 

โพสต์เมื่อ :
2562-02-21 15:41:09
 1072
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์